PREDSTAVITEV PROJEKTA Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)

 

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Pravilnik o potrjevanju učbenikov ureja način in postopek potrjevanja učbenikov. Pristojni strokovni svet, ki potrjuje kakovost učbenika, izkazuje potrebo po razvoju kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije, kar je tudi predmet projekta.

V Sloveniji so učbeniki eno manj raziskanih področij šolskega polja, saj so na akademski ravni domače raziskave na to temo zelo redke. Iz pregleda stanja ugotavljamo, da so v Sloveniji na področju razumevanja rabe učbenikov številni primanjkljaji. Izpostavimo, da razmeroma malo vemo o tem, na kakšne načine uporabljajo učitelji učna gradiva in kako ta raba vpliva na učenčevo/dijakovo usvajanje znanja, na kakšne načine se odločajo o izbiri učbenikov, malo vemo o rabi tiskanih in elektronskih učnih gradiv pri pouku itn. Iz pregleda stanja je med drugim tudi razvidno, da nimamo dovolj jasnih vodil o ustrezni didaktični oblikovanosti učbenikov. Za dosego osrednjega cilja projekta (t.j. razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije) si zastavljamo naslednje cilje projekta (izpostavljamo le najpomembnejše):

 

  • Analizirati kazalnike kakovosti učbenikov v mednarodnem prostoru.
  • Analizirati splošne in specialno didaktične pristope, pedagoške strategije ter predmetno specifične kompetence v učbenikih (tiskanih in elektronskih).
  • Analizirati ustreznost učbenikov z vidika priporočil o oblikovanju gradiv za osebe s posebnimi potrebami z vidika posameznikov in skupin, ki so v svojem razvoju ali družbeni poziciji kakorkoli odrinjeni, depriviligirani, razvojno ali socialno-integrativno ogroženi.
  • Analizirati naloge in učne dosežke na nacionalnih in mednarodnih preverjanjih znanja z vidika zagotavljanja kakovosti učbenikov in razvoja kazalnikov kakovosti.
  • Analizirati stanje na slovenskem trgu učbenikov in primerjava s stanjem v drugih državah.
  • Analizirati odločanje o izbiri učbenikov v partnerskih VIZ.
  • Razviti strojna orodja in metodologijo za učinkovito analizo vsebine učbenikov.
  • Razviti in evalvirati kazalnike kakovosti učbenikov.